1. Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. We houden enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw browser en computertype. Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke e-mail-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal, enz. Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contactgegevens bij. U geeft die zelf op in het profiel dat u aanmaakt. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

2. Wie verzamelt deze informatie over u?

Innova BV, BE0464.931.391 met maatschappelijke zetel Tiensesteenweg 281 te 3010 Leuven.
U kan ons via e-mail bereiken op [email protected] of telefonisch op +32(0)475252572.

3. Hoe verzamelen we deze informatie

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geeft u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

4. Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die? 

Voor de nieuwsbrief hebben we deze informatie nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

5. Hoe lang bewaren we gegevens over u? 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en u.

6. Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst om het uitsturen en optimaliseren van de nieuwsbrief te verzorgen. Zij ontvangen uw ip-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

7. Welke rechten heeft u? 

De GDPR stelt u als individu centraal en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden. 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail:  [email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

8. Wat zijn cookies?Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Innova BV en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

9. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.